Anemi (Blodbrist)

Anemi även så kallat blodbrist innebär att man har ett lågt blodvärde (Hemoglobin-värde). Detta innebär att transporten för syre i blodet blir nedsatt då de röda blodkropparna och framförallt hemoglobinet står för syretransporten i kroppen. Vid anemi kan man ha symptom såsom trötthet, andfåddhet och nedsatt koncentrationsförmåga. Det kan finnas flera orsaker till ett lågt blodvärde bland annat järnbrist och vitamin b12/folatbrist nedan kommer lite information om de olika typerna av blodbrist.

Vad är Järnbristanemi?

Den kanske mest vanliga orsaken till anemi är järnbrist och drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder, detta då kvinnor har regelbunden blodförlust på grund av menstruationer. Man räknar med att ungefär en tredjedel av världens kvinnor har anemi där järnbrist är den dominerande orsaken.

Cirka 70% av mineralet järn finns i de röda blodkropparna, där de i sin tur formar ett komplex med hemoglobinet som möjliggör syretransport i blodomloppet. Har man låga järnvärden får de röda blodkropparna med tiden också nedsatt syreupptagningsförmåga. De röda blodkropparna blir mikrocytära vid järnbristanemi, det vill säga att de är mindre än normalt detta då produktionen av hemoglobinet är nedsatt.

Speciellt för fertila kvinnor kan de vara bra att hålla koll på sina järndepåer, då låga nivåer kan orsaka anemi och i sin tur ge nedsatt energi, trötthet och muskelsvaghet. Järnbehovet ökar också vid graviditet då järn behövs för optimal utveckling av fostret, järnbrist kan påverka utvecklingen av olika vävnader och hjärnan hos fostret.

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Har man järnbrist kan man öka intaget av järn som finns i olika näringsprodukter såsom kött, ägg, lever och blodpudding. Det kan även vara aktuellt med järntillskott eller vid svåra fall av järnbrist intravenös transfusion av järn.

Är man i medelåldern och oväntat upptäcker en järnbristanemi som man inte haft tidigare är det viktigt att man tar kontakt med vården och utreder bakomliggande orsak, detta då det kan bero på cancer i bland annat tarmen som tömmer järndepåerna och ger upphov till anemi.

Vad är Perniciös anemi?

Perniciös anemi är en typ av anemi som beror på vitamin-b12brist, denna anemi beror på en brist på proteinet IF(Intrinsic factor) i magkanalen som behövs för att absorbera Vitamin-b12.

Vitamin-b12 är viktigt för att producera nya röda blodkroppar men är också viktig för nervsystemet. Till skillnad från järnbristanemi så blir de röda blodkropparna makrocytära (megoblastisk anemi), alltså större än normalt, detta då Vitamin-b12 krävs för bra delning av cellerna.

Utöver anemi kan svår vitamin-b12 brist leda till påverkan på slemhinnorna som t.ex. inflammerad tunga (Glossit), problem i form av domningar stickningar eller nedsatt känsel, detta då vitamin B12 har en viktig funktion i nervsystemet. Har man perniciös anemi behöver man ersättning med vitamin B12 oftast via injektioner för att sedan övergå till tabletter.

Vitamin B12 brist kan också uppstå efter operationer som involverat tarmarna, som t.ex. gastric bypass, mag-tarm resektion för inflammatorisk tarmsjukdom.

När ska man testa sig för anemi?

Har man symptom som beskrivits ovan kan det vara bra att ta blodprov för att utesluta att man har en anemi som beror på en vitamin/mineralbrist, speciellt kan det vara vanligt bland unga kvinnor att ha järnbristanemi. Perniciös anemi är ovanligare men förekommer främst i de äldre och personer som har andra sjukdomar i botten, t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom. Har man nytillkommen anemi är det av värde att söka sig till vårdcentralen för en helhetsbedömning detta för att hitta bakomliggande orsaker.

Anemi & Blodbrist symptom

Symptom för blodbrist/anemi beror mycket på hur snabbt det utvecklas. Det förekommer nämligen att patienter kan gå runt helt opåverkade trots extremt låga hemoglobin-värden. Symptomen ökar oftast med ett sjunkande hemoglobin-värde men är i sig inte helt anemispecifika. Vid symptom bör man ta prov. Några exempel på dessa symptom är följande:

  • trötthet
  • blodtrycksfall
  • hjärtklappning
  • svimning
  • avmagring

Symptom varierar i omfattning beroende på hur stor bristen är men även indiviuella variationer spelar roll. Olika personer kan uppleva helt olika symptom trots samma värde. Kroppen kan också anpassa sig till en låg nivå om blodbristen ökar långsamt. Du kan du få lindriga besvär trots en kraftig anemi.

Sällsynta anemier

Aplastisk anemi

Utöver bristanemier finns det sjukdom i benmärgen som kan orsaka anemier men är sällsynt, så kallat aplastisk anemi vilket innebär att kroppen har svårt att producera blodceller överhuvudtaget och man får låga vita- och röda blodkroppar samt låga blodplättar.

Hemolytisk anemi

Nedbrytning av röda blodkroppar kan orsaka något som skapas hemolytisk anemi. Det kan bero på många olika sjukdomar bl.a. autoimmuna som attackerar eller genetiska sjukdomar som påverkar den röda blodkroppens utseende (hemoglobinopatier) såsom thalassemi och sickle-cell anemi.

Följande markörer testas för att indikera risk för anemi (blodbrist)

Se alla hälsokontroller

Våra hälsokontroller
Beställ