CDT (Alkoholkonsumtion)

CDT står för Carbohydrate-deficient transferrin, något som på svenska kallas för kolhydratsfattigt transferrin. Transferrin är ett protein som transporterar järn till benmärgen genom blodet. När en person dricker alkohol förändras transferrinet till en kolhydratfattig form, det vill säga CDT. Personer som dricker regelbundet får en högre CDT-halt i blodet. Det innebär att CDT är en utmärkt markör för att kartlägga en persons långsiktiga alkoholvanor. Höga CDT-halter i blodet kan även bero på andra faktorer som exempelvis sjukdom, något som dock är ovanligt. Det kan även förekomma naturligt höga CDT-halter som inte beror på ett högt alkoholintag, då tas oftast även andra test som kan visa på en eventuell alkoholkonsumtion.

Du mäter dina CDT-halter med ett vanligt blodprov. Detta skickas sedan vidare till våra labb för analys. Svaret får du oftast inom en vecka och testet visar alkoholkonsumtionen för de senaste veckorna från och med att testet gjordes. Genom att tidigt kunna se tydliga tecken på överkonsumtion av alkohol går det att förhindra missbruk och beroende på ett tidigare stadium. Det är vanligt att man utför två CDT tester, det andra testet utförs några veckor efter det första testet. CDT halterna jämförs sedan med ett referensintervall, vilket är ett genomsnitt baserat på hela populationen. Det finns även korttidstester som passar utmärkt att kombinera med detta långtidstest för att se mindre individuella förändringar.