Köpvillkor för företag

1. Bakgrund och tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor för företag (”Allmänna Villkor”) reglerar Werlabs företagshälsotjänster (hädanefter ”Tjänster” eller ”Tjänsterna”). Genom att du bekräftar en Offert utfärdad av oss ingås ett avtal mellan dig (”Kunden”, ”du” eller ”dig”) och Werlabs AB, org.nr. 556860–8649 (“Werlabs”, “vi”, eller “oss”), för vilket dessa Allmänna Villkor gäller. Offerten tillsammans med dessa Allmänna Villkor utgör ”Avtalet”.

 2. Avtalet gäller i Sverige och reglerar förutsättningarna under vilka Werlabs tillhandahåller Tjänster till dig. Du kan ingå Avtal med oss, på ett av följande sätt:

 • Genom att bekräfta köp av Tjänster på Werlabs hemsida.

 • Genom att skriftligen acceptera en utfärdad Offert från Werlabs.

2. Ytterligare definitioner

Företagskund” avser en juridisk person, såsom t.ex. aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, stiftelse eller ekonomisk förening, till vilken Werlabs efter accepterad Offert åtagit sig att leverera Tjänster.

Offert” avser det skriftliga erbjudande som Werlabs lämnat till Kunden och som efter accept tillsammans med dessa Allmänna Villkor utgör Avtalet.

Användare” avser de(n) fysiska person(er), exempelvis anställda eller konsulter hos Kunden som av dig bereds tillgång till och använder Tjänster.

3. Vad gör Werlabs och vilka tjänster erbjuds?

 1. Werlabs erbjuder Tjänster till företag, såsom hälsokontroller och andra företagshälsotjänster till företagets anställda. Utfärdad Offert innehåller närmare information om vilka Tjänster och dess omfattning som Werlabs kommer att tillhandahålla till Kunden. Tjänster kan beställas via Werlabs hemsida, werlabs.se (”Hemsidan”). Vi samarbetar med ett flertal underleverantörer för provtagning och biomedicinska analyser (våra ”Underleverantörer”). Werlabs AB är en registrerad vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

 2. Werlabs förmedlar inte remisser, ställer inte medicinska diagnoser och föreskriver inte läkemedel. Tjänsterna inkluderar inte att ge enskilda medicinska råd till Användare. Vid misstanke om sjukdomstillstånd kommer Användare att hänvisas till lämplig vårdgivare inom hälso- och sjukvården.

 3. Beställda Tjänster måste nyttjas av Användaren inom tre (3) månader från datumet för Kundens beställning, såvida inte annat framgår av Offerten. Med andra ord måste Användare uppsöka provtagningsklinik innan denna frist passerat för att Tjänsten ska kunna utnyttjas. Om så inte görs förfaller köpet, remiss upphör att gälla och Tjänsten kan inte vidare nyttjas av Användaren varvid ingen rätt till återbetalning föreligger.

 4. Tjänsterna används av Användarna men vi vill tydligt framhålla att vi inte på något sätt är att betrakta som avtalspart eller mellanhand eller på annat sätt står i direkt relation till Användarna. Avtalet gäller endast mellan oss och Kunden.

4. Vilka krav gäller för användares användning av tjänsterna?

 1. Werlabs ställer krav på vilka Användare som får använda våra Tjänster. De som inte uppfyller nedan listade krav, får inte beredas tillgång till Tjänsterna av dig som Kund. För att Användare ska kunna ta del av Werlabs Tjänster måste Användaren:

  1. Vara över 18 år.

  2. Ha ett svenskt personnummer.

  3. Ha ett mobilnummer samt en e-mejladress.

  4. Ha Bank-ID eller Freja-ID.

  5. I samband med aktiverandet av Tjänsten, godkänna Werlabs Integritetsskyddspolicy samt Werlabs användarvillkor för Användare.

 2. Din användning av Tjänsterna får bara ske i enlighet med dess avsedda syfte, som beskrivits ovan i p. 3. Det åligger dig som Kund att säkerställa att samtliga Användare efterlever detta. Om du inte accepterar bestämmelserna i Avtalet, får ni inte använda Tjänsterna.

5. Hur får användaren tillgång till tjänsten?

Användare kommer att få tillgång till Tjänsterna genom Kunden på sätt som Werlabs anvisar. Användare skapar ett personligt konto genom att logga in med Bank-ID eller Freja-ID på vår hemsida (”Min Journal”).

6. Hur ser tillgängligheten för tjänsten ut?

 1. Werlabs åtar sig att dess tekniska lösningar skall vara tillgängliga under dygnets alla timmar. Med tekniska lösningar avses de webbapplikationer där Användare kan aktivera köpta Tjänster samt ta del av provsvar med eventuella läkarkommentarer (däribland Min Journal).

 2. Ovan punkt hindrar dock inte Werlabs från att tillfälligt avbryta tillgängligheten av våra tekniska lösningar för systemunderhåll, serviceändamål eller av andra skäl som Werlabs bedömer som rimliga. Sådana avbrott av tillgängligheten ska, om möjligt, meddelas Kunden i förväg.

 3. Werlabs förbehåller sig rätten att, från tid till annan, förändra omfattningen, prissättningen, utförandet, utbudet av Tjänsterna och dess funktion. Ändringen ska meddelas Kund med rimligt varsel. Vidare förbehåller sig Werlabs rätten att kontinuerligt ändra gränssnittet för hur medicinska data presenteras för Kund och/eller Användarna i Min Journal.

7. Vad gäller vid fel i tjänsten?

 1. Om det uppkommer fel i Tjänsten har Werlabs rätt att inom skälig tid avhjälpa felet. Kan sådant avhjälpande av någon anledning inte ske, har Kund rätt till skäligt prisavdrag alternativt omleverans av Tjänsten, enligt vad Werlabs bedömer som mest rimligt i den ifrågavarande situationen. Vid väsentliga fel har Kunden rätt att säga upp Tjänsten till omedelbart upphörande.

 2. Kund har inte rätt att göra några andra påföljder gällande gentemot Werlabs än vad som anges i Avtalet.

 3. Eftersom dessa Allmänna Villkor gäller för företagskunder har Kund inte någon lagstadgad ångerrätt.

8. Vilka betalningsalternativ finns?

 1. Pris för Tjänsterna framgår av Offerten.

 2. För Kunder som genomför köp via Hemsidan erbjuder Werlabs, i samarbete med Klarna Bank AB (publ), org.nr. 556737–0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, följande betalningsalternativ:

  1. Betalning via kredit- eller debetkort. Godkända kortleverantörer presenteras i kassan på werlabs.se.

  2. Faktura med 30 dagars kredittid. Denna tjänst tillhandahålls av Billie GmbH i samarbete med Klarna Bank AB (publ). Se nedan punkt 8.3 för vad som vidare gäller för detta betalningsalternativ.

 3. När du väljer alternativ (b) ovan får du information om inbetalningsförfarande via Billie. Betalning ska vara tillhanda senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid detta betalningsalternativ ombeds beställande representant hos Kunden att identifiera sig via bank-ID. Identifieringen av representanten fungerar enbart som bedrägeriskydd. Detta betalningsalternativ gäller inte för alla erbjudanden och kräver bland annat en godkänd kreditprövning av den beställande Kunden, genomfört av Billie GmbH. Billies allmänna villkor hittar du här: billie.io/se/villkor/billie-klarna.

9. Hur behandlas personuppgifter?

 1. Werlabs behandling av personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsterna utförs med eget personuppgiftsansvar, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Information om vår behandling av personuppgifter i samband med Tjänsterna framgår av vår Integritetspolicy, (werlabs.se/om-werlabs/integritetspolicy).

 2. Werlabs behandlar som huvudregel inga personuppgifter om Användare på uppdrag eller enligt instruktion från beställande Kund. Om så sker, ska ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås mellan Werlabs och Kunden.

 3. Werlabs delar inga personuppgifter om Användare till Kunden förutom, under vissa förutsättningar vilket framgår av Integritetsskyddspolicy, Användares namn. Utöver detta, delas enbart aggregerade rapporter innehållandes anonymiserade data som inte kan härledas till enskilda Användare.

10. Vad gäller för Werlabs immateriella rättigheter?

 1. Werlabs är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (”IPR”) hänförliga till Tjänsterna.

 2. Genom Avtalet ges Kunden en icke-exklusiv och begränsad rätt att använda mjukvaran som ingår i Hemsidan.

 3. Kunden upplåter genom att ingå Avtalet en rätt till Werlabs att under Avtalstiden och enligt Kundens vidare anvisningarna använda Kundens varumärke och övriga kännetecken vid marknadsföring och tillhandahållandet av Tjänster till tredje man.

11. Vad händer om tjänsten p.g.a. yttre omständigheter inte kan erbjudas?

 1. Ingen av Parterna ska gentemot den andra Parten ansvara för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av dennes skyldigheter enligt Avtalet eller för annan underlåtenhet, om sådan försening eller underlåtenhet är orsakad av krig, krigsliknande händelser, pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, energiförsörjning eller avbrott eller störningar i data- och telekommunikationstjänster, upplopp, terrorism, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsbeslut eller föreskrift, omfattande förlust eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfattning samt fel eller försening i produkter eller tjänster från Underleverantör på grund av omständigheter som ligger utanför Parts kontroll, eller av någon annan omständighet utanför Parts skäliga kontroll (”Force Majeure-händelse”). Den Part som är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på grund av Force Majeure-händelse ska omedelbart Meddela den andra Parten om sådan händelse och vidta skäliga åtgärder för att begränsa hindrets inverkan och för att avlägsna eller övervinna hindret för fullgörelse. Skulle en Force Majeure-händelse pågå under mer än sex (6) månader, exempelvis om orderbekräftat tillhandahållande av Tjänst förhindras på grund av Force Majeure-händelse, ska båda Parter ha rätt att säga upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan.

 2. En Force Majeure-händelse som inträffat innan Avtalets ingående ska enbart utgöra grund för att säga upp Avtalet om effekterna av händelsen inte kunde förutses vid tiden för Avtalets ingående.

 3. Om, som ett resultat av en Force Majeure-händelse, Part enbart delvis hindras från fullgörande av sin förpliktelse ska förpliktelsen fullgöras på avtalat vis i de delar den inte påverkats av en Force Majeure-händelse.

12. Hur köper jag tjänsten och hur kan den sägas upp?

 1. Vid köp av Tjänst beställer Kunden – antingen genom acceptans av Offerten eller via köp på Werlabs hemsida – ett visst antal hälsokontroller från Werlabs. Antalet hälsokontroller som omfattas av den beställda Tjänsten bestäms av Kunden vid accept av Offerten eller vid köpet på Werlabs hemsida. Accept av Offerten eller vid genomfört köp på Werlabs hemsida, innebär att Avtalet påbörjas.

 2. Vid köp genom acceptans av Offert, framgår villkoren för Kundens rätt att säga upp Avtalet inför utgången av varje avtalsperiod av Offerten.

 3. Om Kund, vid köp av Tjänst på Werlabs hemsida, väljer alternativet Prenumeration, startar Kund en prenumeration hos Werlabs där Kunden köper ett visst antal hälsokontroller från Werlabs årligen till ett rabatterat pris. Prenumerationen förnyas automatiskt efter 12 månader sedan Avtalet påbörjats med 12 nya månader i taget. Om kund vill ändra antalet hälsokontroller i sin Prenumeration eller säga upp Avtalet, måste detta meddelas Werlabs senast 90 dagar innan Prenumerationen automatiskt förnyas. Priserna för hälsokontrollerna kan under Prenumerationen löptid komma att justeras av Werlabs, vilket Kund kommer att meddelas därom. Kund har då 60 dagar på sig att meddela om dene inte accepterar sådan prisjustering. Vid ett sådant meddelande sägs Prenumerationen upp vid det datum då den annars automatiskt hade förnyats.

 4. Werlabs har rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden inte betalar för Tjänster i enlighet med Avtalet eller om Kund i övrigt bryter mot Avtalet.

 5. Vardera Part äger skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller om det är motiverat på grund av exceptionella omständigheter.

13. Vilken sekretess gäller avseende avtalet m.m.?

 1. Vardera Part förbinder sig att iaktta sekretess och att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Part erhållit från den andra Parten i samband med Avtalet, oavsett i vilken form eller media som informationen erhålles eller om information överlämnas skriftligen eller muntligen. Med konfidentiell information avses sådan information som Part uttryckligen angivit ska vara konfidentiell samt all annan information rörande Parts verksamhet, information av affärsmässig, finansiell, kommersiell och teknisk art, information rörande produkter och utveckling, företagshemligheter, know-how, information om personal, konsulter, kunder och leverantörer avseende respektive Part, innehållet i Avtalet eller information som annars skäligen får anses betraktas som konfidentiell information av den avslöjande Parten. Part förbinder sig även att inte för egen eller annans del använda sig av den andra Partens konfidentiella information på annat sätt än för fullgörande av Partens förpliktelser enligt Avtalet.

 2. Vardera Parten åtar sig att endast avslöja konfidentiell information till sådana dotterbolag, personal, representanter (inkluderande revisorer och legala rådgivare) och i Werlabs fall, Underleverantörer, till vilka ett avslöjande är nödvändigt för att Parten ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet inklusive men inte begränsat till Werlabs leverans av Tjänsten. Vardera Parten åtar sig vidare att tillse att samtliga sådana mottagare som konfidentiell information avslöjats för förbinder sig att följa bestämmelserna om sekretess i Avtalet.

 3. Parts åtagande om sekretess enligt denna punkt 11 gäller ej sådan konfidentiell information som den mottagande Parten kan visa:

  1. vid mottagandet redan var känd för den mottagande Parten;

  2. är eller blivit allmänt tillgänglig eller känd utan att den mottagande Parten brutit mot sekretessåtagandet; eller

  3. den mottagande Parten på behörigt sätt erhållit från tredje man, förutsatt att denne inte är bunden av sekretessåtagande; eller

  4. har utvecklats självständigt av mottagande Part utan tillgång till den konfidentiella informationen; eller

  5. det åligger den mottagande Parten att göra allmänt tillgängligt genom domstolsutslag, myndighetsbeslut eller eljest enligt föreskrift i lag.

 4. Parternas sekretessåtagande under denna p. 13 skall fortsätta att gälla under en period om tre (3) år från Avtalets upphörande.

 5. Mottagande Part förbinder sig när Avtalet har upphört att gälla samt efter skriftlig anmodan från Innehavande Part att omedelbart förstöra eller returnera konfidentiell information som mottagande Part eller representant har under sin kontroll tillsammans med alla kopior och annat material som har sitt ursprung i den konfidentiella informationen.

14. Vilket ansvar har kunden respektive Werlabs?

 1. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. All användning av Tjänsterna är under Kundens ansvar och sker helt på egen risk. Werlabs lämnar inte några garantier, varken direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsterna.

 2. Vardera Parten är ansvarig gentemot den andra Parten för all skada som åsamkas den andra Parten, eller tredje Part, på grund av brott mot Avtalet, inklusive men ej begränsat till Kundens missbruk av Werlabs Tjänster eller hemsida samt otillbörlig marknadsföring. Vidare åtar sig vardera Parten att hålla den andra Parten skadeslös i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som Part åsamkats på något sätt på grund av brott mot Avtalet eller annan tillämplig lag.

 3. Ingen Part ansvarar för den andra Partens förlust av produktion, förlust av data, förlust av verksamhet eller vinst, förlust av ”goodwill” eller några indirekta eller påföljande skador.

 4. Det totala ansvaret för vardera Part enligt detta Avtal ska vara begränsat till det sammanlagda beloppet som är betalda eller ska utbetalas för Tjänster som levererats till Kunden under de föregående på varandra följande tolv (12) månader av Avtalet.
  Begräsningarna ovan ska inte gälla vid en förlust som är orsakad av någon av Parternas (i) grova oaktsamhet, avsiktliga överträdelse (ii) intrång i tredje parts immaterialrättigheter eller (iii) överträdelse av sekretessåtagande enligt Avtalet.

 5. Werlabs åtar sig inget ansvar överhuvudtaget för eventuella fel, skador, eller annat som kan härröras till våra Underleverantörer.

15. Allmänt

 1. Uppsägning och andra meddelanden ska ske genom e-post eller rekommenderad post till Parts kontaktperson på av Part angiven adress. Meddelandet ska anses ha kommit Part till tillhanda då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens e-postadress med retur av mottagningskvitto begärt av avsändande Part.

  Werlabs kontaktuppgifter är följande: Werlabs AB, Hälsingegatan 40 6 TR, 113 43, Stockholm, kontakt@werlabs.se

 2. Werlabs förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor. Vi kommer i sådant fall att informera dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att publicera sådan information på werlabs.se/foretagshalsa/kopvillkor/ eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig som Kund. Om ändringen är väsentligt negativ för Kunden har denne rätt att säga upp Avtalet med 30 dagars uppsägningstid.

 3. Avtalet utgör Parternas fullständiga avtal och reglering av alla frågor som Avtalet berör. Avtalet tillsammans med alla dokument som hänvisas till i Avtalet gäller framför och ersätter, utan undantag, alla tidigare diskussioner, kommunikation, överenskommelser och arrangemang av vad slag det vara må mellan Parterna relaterade till det som Avtalet berör.

 4. Skulle enskild bestämmelse i Avtalet (eller del därav) oavsett anledning, bedömas ogiltig eller omöjlig att upprätthålla skall detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. Istället skall Avtalet eller bestämmelsen justeras, så långt det är möjligt, för att ge tilltänkt effekt.

16. Vilken lag gäller och vad händer om vi inte kommer överens?

 1. Avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt, utan tillämpning av lagvalsregler.

 2. Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med Avtalet, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av detta ska i första hand lösas genom förhandling mellan Parterna.

 3. Om förhandlingar inte föranleder till att tvisten löses, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

 4. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Förfarandet ska ske på svenska.

 5. Parterna är ense att alla skiljeförfaranden i anledning av denna skiljeklausul liksom all information, alla dokument och annat material som förekommer i sådana skiljeförfaranden ska vara konfidentiella och endast användas för skiljeförfarandet.