Etisk Policy

Antagen den 12 maj 2016

Inledning

Syftet med vår etiska policy är att visa internt och externt hur vi resonerar i etiska frågor kring Werlabs verksamhet. Werlabs sätter etiska frågeställningar och etiskt beteende högt. Att agera etiskt ligger i linje med företagets värdegrund. Vi vill konkurrera på sunda villkor och vill praktiskt agera för att främja sådana villkor på marknaden där vi agerar. Vi förväntar oss att företagets medarbetare, anställda eller underleverantörer, arbetar på detta sätt och omedelbart vidtar åtgärder om annat beteende skulle förekomma. För oss utgör policyn både ett underlag för förebyggande arbete, en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer skall hanteras.

Etiskt agerande i verksamheten

Vid alla affärstillfällen måste gällande lagar och föreskrifter beaktas. Vidare skall även verksamheten bedrivas utifrån aktuell forskning och klinisk erfarenhet. Ett stabilt affärsmässigt samarbete till nytta för alla parter kan endast uppnås vid sund konkurrens och med strikt iakttagande av gällande bestämmelser. Företagsledningen har till uppgift att se till att berörda medarbetare känner till och följer relevanta lagar och bestämmelser. Medarbetarna förpliktigar sig att följa riktlinjernas etiska principer.

Företagsledningen skall uppträda som goda förebilder. Styrelse och företagsledning skall förhålla sig etiskt oklanderligt. Deras förebildsfunktion måste fortlöpande upprätthållas genom ett ärligt och rättvist uppträdande. Företagsledningen skall också offentligt framhålla, att företaget under inga omständigheter tolererar beteendemönster där denna policy åsidosätts.

Etiskt oklanderliga förhållanden på arbetsplatsen betyder i huvudsak ärlighet och rättvisa i umgänget med andra medarbetare samt användare, leverantörer, konkurrenter, myndigheter och allmänheten. Företagets integritet och goda rykte ligger i medarbetarnas händer.

Etikens fem verktyg

När vi samtalar om etiska frågor kan vi använda oss av etikens fem verktyg. Med hjälp av dessa verktyg kan vi göra analyser, bedömningar och fatta beslut. Ett beslut som är genomtänkt är lättare att försvara och argumentera för än ett ogenomtänkt beslut.

Verktygen är:

  • Känsla Den direkta känslan är betydelsefull, särskilt om man skall fatta ett beslut under tidspress och med otillräcklig kunskap.

  • Samvetet Vad är rätt och vad är fel. Olika personers samvete ger olika bedömningar.

  • Empatin Förmågan att leva sig in i en annan människas liv och ändå stanna kvar i sitt eget.

  • Förnuftet Med förnuftet bedömer vi fakta och erfarenheter och sorterar dem till kunskap, i eller hur mycket något kostar. Fakta behöver komplett med grundläggande värderingar som exempelvis människosyn, självbestämmande och rättvisa.

Människovärdet

I alla verksamheter är prioriteringar nödvändiga.

Människovärdet och den personliga integriteten kan upprätthållas med hjälp av ytterligare etiska principer. De är inte specifika och tydliga handlingslinjer, utan anger mer generellt färdriktningen för våra val av handling. De mest kända och allmänt vedertagna principerna är:

  • Godhetsprincipen – att göra gott, att maximera hälsa, livskvalitet och människovärde

  • Icke skada-principen – att inte skada, att minimera skada, lidande och kränkning

  • Rättviseprincipen – att vara rättvis, exempelvis att ge vård på lika villkor

  • Autonomiprincipen – att respektera självbestämmandet, att värna om självbestämmande, integritet och respekt.

De ska vara vägledande för all personal och ge ett stöd i det dagliga.

Allmänna regler för medarbetare

Vi umgås korrekt med användare, underleverantörer och myndigheter.

Werlabs övertygar genom tjänsternas kvalitet, trygghet och medicinska och pedagogiska kompetens. Vi behandlar alla våra kontakter på ett juste sätt. Vi tillåter inte att konkurrensen påverkas av eller snedvrids genom bestickning, bedrägeri, företagsspioneri, stöld eller tvång. Deltagande i kartellöverenskommelser får inte äga rum. Medarbetare, som på ett ohederligt sätt försöker påverka affärskontakter eller myndigheter, blir, oaktat straffrättsliga konsekvenser, disciplinärt och arbetsrättsligt ställda till svars.

Användare, underleverantörer och myndigheter

Försök från affärskontakter eller myndigheter, att på ett ohederligt sätt påverka företagets medarbetare i deras beslut tolereras inte; de anmäls till vederbörande ledning. Medarbetare, som låter sig påverkas på ett ohederligt sätt, av användare eller leverantörer, blir – oaktat straffrättsliga konsekvenser – disciplinärt och arbetsrättsligt ställda till svars.

Gåvor

Gåvor av större värde skall i princip vare sig ges eller tas emot. Detta gäller såväl penningsummor som övriga gåvor. Som penninggåvor betraktas alla belopp oavsett form eller valuta. Till sakgåvor räknas varje föremål av något värde.

Informationsplikt

Medarbetare förväntas följa informationsplikt om förhållanden eller situationer som kan skada Werlabs, dess användare, medarbetare eller leverantörer. Varje medarbetare blir medansvarig om han eller hon har kännedom om sådana förhållanden och inte anmäler detta. En medarbetare, som följer sin informationsplikt, får inte utsättas för olägenhet därav. Sådan information måste ovillkorligen behandlas förtroligt.

Kontroll och sanktioner

Werlabs säkerställer att rutiner och förhållningsregler utarbetas både för genomförandet och den fortlöpande hanteringen av policyn, och att dessa rutiner och förhållningsregler integreras i företagets dagliga verksamhet.

Sanktioner

Vid överträdelse av Werlabs gällande förhållningsregler och lagliga föreskrifter skall erforderliga organisatoriska, disciplinära och rättsliga åtgärder tillgripas, för att – oaktat straffrättsliga konsekvenser – på lämpligt sätt reagera på de uppdagade överträdelserna och motverka framtida brott. Detta kan – beroende på brottets svårighetsgrad – även leda till avsked från arbetsplatsen eller omedelbart uppsägande av konsultavtal.

Ytterst ansvarig för vårt etiska arbete är företagets styrelse

Werlabs skall verka för en företagskultur med god mycket moral där såväl medarbetare som kunder behandlas på ett korrekt och respektfullt sätt. Det är VD som har det operativa ansvaret att bygga en företagskultur som motsvarar denna målsättning.

Moral och etik

Ofta förväxlas begreppen etik och moral. Enligt vedertaget språkbruk avser ordet moral människans praktiska handlande. Det är alltså den handlande personen eller personens konkreta handling som är moralisk eller omoralisk.

Etik står för den teoretiska reflektionen eller eftertanken över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. Man kan därför säga att etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i praktiken.

Ett konkret exempel på skillnaden mellan etik och moral: På vår arbetsplats ska vi leva upp till människovärdesprincipen vilket för oss bl.a. innebär att vi bemöter alla människor på ett respektfullt, vänligt sätt och respekterar deras synpunkter (etik). I praktiken innebär det att vi som anställda behandlar alla människor vänligt och lyssnar på deras synpunkter (moral).