Hälsokartläggning ger starten till starkare företag och motiverade medarbetare

Hur kan satsningar på företagshälsovård utformas så att de gör så stor nytta som möjligt? Från företagets sida vill man naturligtvis förebygga ohälsa. Förhoppningsvis kan man även fånga upp de som ligger i riskzonen för att utveckla sjukdom. Här går vi igenom fördelarna med hälsokartläggning och hur det kan bli starten till ett starkare företag med mer motiverade medarbetare.

Satsningar på företagshälsovård och friskvård når sällan alla medarbetare

Enligt en undersökning av Sifo/WW Viktväktarna i oktober 2020 är det en av fyra som missar att ta ut sitt friskvårdsbidrag. 1 Enbart pengar är alltså inte tillräckligt motiverande för många medarbetare. De som väl utnyttjat friskvårdsbidraget hade eventuellt arbetat aktivt med sin hälsa även utan bidraget, medan de som är i mest behov av en livsstilsförändring går under radarn.

Inkludera alla och identifiera individer i riskzonen med hälsokartläggning

En fördel med hälsokartläggning som del av företagshälsovården är att den inkluderar samtliga anställda på företaget (eller den avdelning satsningen riktas till). Ingen riskerar att falla mellan stolarna.

Vid kartläggningen får varje medarbetare viktig insikt om sin egen individuella hälsa. På aggregerad nivå får HR, hälsosamordnare och ledningsgrupp en bild av hur företaget mår som helhet. Dessutom kan läkare eller annan medicinskt utbildad personal identifiera individer med risk att utveckla sjukdom.

Olika typer av hälsokartläggningar

Företagshälsovård kan se ut på många olika sätt. Bara när det gäller hälsokartläggningar finns det flera olika alternativ:

  • Fystest (till exempel ett konditionstest på en cykel)

  • Medarbetarenkäter

  • Individuella hälsosamtal

  • Provtagning (blodprov) med individuella journaler

För att få en bild av hälsan på företaget, och eventuellt utvärdera om en hälsosatsning lönade sig eller inte, måste det finnas tillförlitlig data att följa upp. Här har en kartläggning som inkluderar provtagning många fördelar eftersom den producerar mycket data, samtidigt som det tar lite tid i anspråk för individen.

Företagshälsovård med provtagning kan förändra vanor

Det man kan fråga sig är förstås om provtagning verkligen motiverar medarbetarna till att ändra sin livsstil.

I en amerikansk studie gjordes screening för typ-2 diabetes på 45 olika arbetsplatser. I studien mätte man blodsocker, hemoglobin och BMI (Body Mass Index). 2

Uppföljningen ett år senare visade att screeningen lett till en minskning av antalet odiagnostiserade medarbetare med diabetes liksom en signifikant förbättring av blodsocker och BMI. 2

Studien visade alltså att olika typer av tester kan leda till att hälsorisker upptäcks tidigare och att medarbetarna motiveras till att förändra sina vanor i positiv riktning.

Hur går det till?

Att inkludera provtagning som del av företagshälsovården är inte särskilt krångligt och kostnaden brukar vara överkomlig.

Med Werlabs som hälsopartner kan blodprov tas antingen direkt på arbetsplatsen eller på något av de över 200 provtagningsställen över landet som är anslutna till Werlabs.

En läkare från Werlabs presenterar sedan provsvaren (på övergripande nivå) och går igenom hur företaget kan ta nästa steg i sitt hälsoarbete. Presentationen kan ske på arbetsplatsen eller digitalt.

Vad får medarbetarna ut av det?

Utöver den gemensamma presentationen får varje medarbetare en konfidentiell digital journal med provsvaren kommenterade av läkare. Vid misstänkt sjukdom eller allvarlig hälsorisk blir individen kontaktad av en av Werlabs läkare.

Som individ kan det vara svårt att veta vilka förändringar som kan göra störst nytta. Det är heller inte så lätt att ändra flera vanor på samma gång. Journalen hjälper var och en att se vilka livsstilsförändringar som är mest angelägna och som har potentialen att ge en betydande effekt på hälsan.

Det kan vara lättare för många av oss att hålla fast vid nya vanor om vi verkligen känner att de ger effekt och vi dessutom kan följa upp våra värden.

Vad får företaget ut av det?

För företaget blir den största vinsten naturligtvis att man kan erbjuda individbaserad företagshälsovård som kan ge starkare och mer motiverade medarbetare på sikt. Dessutom blir det lättare att identifiera de största hälsoriskerna bland personalen, till exempel kring livsstil, motionsvanor och stress.

Med Werlabs som hälsopartner får företaget data på övergripande nivå som kan användas för att utvärdera vilka övriga hälsosatsningar som kan ge störst effekt.

Om till exempel stress är vanligt bland medarbetarna kan lugnande aktiviteter eller stresshantering vara rätt satsningar. Om hjärthälsan inte är på topp hos flera av medarbetarna kan en kombination av satsningar på förändrade kostvanor och motion vara det bästa alternativet. Små saker kan göra stor skillnad, till exempel gemensamma lunchpromenader.

Företagsexempel: Atrium Ljungberg

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg samarbetar sedan några år tillbaka med Werlabs som hälsopartner. Målet är att jobba mer förebyggande och visa att man tar medarbetarnas hälsa på allvar. I förlängningen räknar företaget med att kunna stärka sitt employer brand och förbättra rekryteringsmöjligheterna.

- Kan vi rädda några från sjukskrivning så har vi räknat hem det på en gång. Jag ser det här som en investering och inte en kostnad, säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

Läs mer om Atrium Ljungbergs hälsosatsningar här.

Provtagning på jobbet är enklare än man kan tro. Kontakta oss via länken nedan så berättar vi hur det går till.

Källor:

  1. Sifo/WW Viktväktarna, En av fyra missar ta ut friskvårdsbidraget, pressmeddelande 29 oktober 2020, https://www.mynewsdesk.com/se/viktvaktarna/pressreleases/en-av-fyra-missar-ta-ut-friskvaardsbidraget-3046816

  2. Bali V. et al., Secondary prevention of diabetes through workplace health screening, Occup Med (Lond). 2018 Dec 26;68(9):610-616. doi: 10.1093/occmed/kqy138., https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30380118/