Werlabs köpvillkor och kundens integritet

Werlabs erbjuder blodprov till privatpersoner och företag. Vi samarbetar med ett flertal underleverantörer för både provtagning och biomedicinska analyser. För att kunna använda Werlabs så måste du vara över 18 år. Vidare måste du ha ett svenskt personnummer, mobiltelefon samt ett mailkonto (för att vi skall kunna hantera remisser).

Werlabs förbehåller sig rätten till prisändringar och står inte ansvariga vid tekniska fel orsakade av E-butiksleverantör eller fel som kan härröras till Laboratorium som används för provtagning och analys. Werlabs reserverar sig även för eventuella fel i artikelinformationen.

Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk bara genom att studera blodprov. Vidare finns det möjlighet att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en doktor skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Werlabs. Werlabs är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement.

Werlabs följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Kundens integritet

Personuppgiftslagen (1998:204)

Genom att godkänna dessa villkor ger du ditt uttryckliga samtycke till att Werlabs får rätt att behandla dina personuppgifter i enlighet med 13 och 15 §§ i personuppgiftslagen. Behandlingen av personuppgifter har även stöd i 10 § personuppgiftslagen.

Werlabs, organisationsnummer 556860-8649, Brevia, 114 79 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Werlabs behandling av kunduppgifter följer personuppgiftslagen. Med patienter menas de individer som nyttjar Werlabs tjänster för blodanalyser och hälsokontroller och därefter erhåller journalhandlingar rörande de aktuella resultaten.

Bolaget följer därutöver Offentlighets- och sekretesslagen (2209:400), Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Patientdatalagen (2008:355) i de delar som rör patientens personuppgifter. Ibland är Personuppgiftslagen subsidiär i förhållande till dessa regleringar. Detta innebär bl.a. att Patientdatalagens regleringar kan komma att gälla före Personuppgiftslagen i vissa delar som berör patientens personuppgifter.

Personuppgifterna används för att kunna göra patientens journalhandlingar tillgängliga för patienten och Bolaget. Personuppgifterna används också för fakturering, marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Personuppgifterna kan även ligga till grund för att Bolaget ska kunna anpassa innehåll i annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Werlabs kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post, sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Personuppgifter lämnas endast ut till myndighet när det krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess patienten själv säger upp det. För patientjournaler gäller att Bolaget, som är vårdgivare, sparar dessa under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

Om cookies

På Werlabs hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

  • en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Werlabs använder cookies för att tjänsterna ska fungera, för besöksstatistik och i annonseringssyfte. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

Kundens journalanteckningar

Vi tillämpar sammanhållen journalföring. Detta innebär att andra vårdgivare, med ditt medgivande, kan få tillgång till dina provsresultat som du gjort via Werlabs. Om du vill spärra din Werlabs-journal för andra vårdgivare, skicka ett mail till kontakt@werlabs.com så ordnar vi det.

Du har möjlighet att själva läsa och ta del av dina journalhandlingar. Under fliken ”Min Journal” kan du följa dina värden över tid och där kan du hitta information om respektive blodmarkör.

Radera uppgifter

Om du avslutar ditt konto hos werlabs så sparar vi dina uppgifter om du inte uttryckligen ber oss radera dina dem. Detta görs genom att meddela kundtjänst på kontakt@werlabs.se. Notera att vi då raderar all koppling mellan dig och din data och att detta inte kan återställas när det är gjort.

IT-säkerhet

Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen. Bolaget har utvecklat en informationsäkerhetspolicy som finns tillgänglig på Werlabs hemsida.

Personuppgiftsombud

Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha ett registrerat Personuppgiftsombud. Det åligger den Personuppgiftsansvarige, Bolaget, att utse dessa personer. Alla Werlabs kunder har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Werlabs personuppgiftsombud som nås på: WETTERBERG Advokatbyrå, att: Advokat Dag Wetterberg, Box 16 422, 103 27 STOCKHOLM.

Betalning och avgifter

Werlabs använder Klarnas betalningstjänst Klarna Checkout. Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

Remissens gilitighet

Din remiss är giltig i 3 månader dagen efter beställning. Om du inte gått till laboratorium innan denna tid passerat förfaller köpet och remissen upphör att gälla.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till kontakt@werlabs.com.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

För kunder som väljer vår medlemskapsprodukt, kommer betalning för tester att ske årligen. Du binder dig för att göra minst ett uppföljningstext.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

För kunder som väljer vår medlemskapsprodukt, önskar man att avbryta medlemskapet så ska man maila oss på kontakt@werlabs.se med information om din beställning (inklusive start datum, ditt namn och orderreferensnummer) betala tillbaka rabatten som aktiverades och ge ett tydligt uttalande om att du vill avbryta avtalet.

Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på kontakt@werlabs.com. Om proverna förolyckats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning. Vi ersätter resekostnader med bil eller tåg understigande 300 km t.o.r. Kopia på kvitto ska då skickas in till kontakt@werlabs.com.