Article image

Senast uppdaterad: 2023-10-03

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 2 minuter

Hur skiljer sig referensvärden från rekommenderade värden?

När du har gjort en hälsokontroll hos oss kommer du att få en digital journal med dina värden. I journalen kommer du också att se referensvärden och rekommenderade värden. Vad betyder det?

Vad är referensvärden och referensintervall?

Det laboratorium där du tar ditt blodprov räknar ut det som kallas referensintervall för varje markör.

Referensintervallet baseras på provsvar från ett stort antal personer som tagit blodprov på samma laboratorium och som är till synes friska och symptomfria. Referensintervallet har ett lägsta värde och ett högsta värde och har beräknats så att 95% av alla friska individer har ett provsvar inom intervallet. Här kan du läsa mer om referensintervall.

Vi på Werlabs ger dig som kund alltid tillgång till referensintervallen för varje markör som de analyserande laboratorierna har försett oss med.

Våra läkare använder referensintervallet i sin bedömning kring sjukdom eller risk för sjukdom. Du kommer att uppmanas att söka vård om det finns misstanke om sjukdom eller om ditt prov bör bedömas med en fysisk undersökning.

Ett värde som ligger inom laboratoriernas referensintervall behöver dock inte vara ett optimalt eller önskvärt värde. Referensintervallet har ju beräknats på vanliga människor som inte alltid har låg risk för att utveckla sjukdom på sikt som är relaterat till levnadsvanor – tvärtom. Referensintervallet visar därför inte det som är friskt eller önskvärt utan det som är vanligt och, sannolikt, friskt idag.

Kan jag påverka värden som ligger utanför referensintervallet?

Vi använder oss av färgmarkeringar för att det ska bli extra tydligt för dig vad som är hög eller låg risk för sjukdom eller avvikelse.

Grön färgmarkering betyder att allt ser bra ut. Gul färgmarkering betyder att dina värden inte är helt bra men att det sannolikt finns möjlighet för dig att påverka värdena genom förändringar i dina levnadsvanor. Du får då rekommendationer av våra läkare om vad du kan göra för att förbättra dina värden.

Röd färgmarkering betyder att dina värden inte är bra. Har du rödmarkerade värden kommer det att framgå i läkarkommentaren från oss hur du ska tolka och agera inför dina värden. I vissa fall kan du behöva uppsöka vård.

Notera att alla markörer inte går att påverka. Exempel på markörer du delvis kan påverka med livstil är exempelvis dina blodfetter (LDL, total kolesterol) eller blodsockermarkörer (HbA1c). Markörer som du inte direkt kan påverka är oftast markörer som tillhör dina organ, till exempel sköldkörtelmarkörer. En regel är att de markörer som har grön, gul och röd färgmarkering kan du påverka. De markörer som endast har grönt eller rött läge går oftast inte att påverka.

Du ska alltid uppsöka vård om du känner dig sjuk, även om dina värden är grönmarkerade. Enbart blodprov kan aldrig ge en fullständig bild av din hälsa.

Vad är rekommenderade värden?

I din journal kommer vi att ge dig rekommenderade värden. Rekommenderade värden är det mest intressanta för dig som vill förebygga ohälsa på sikt eftersom de visar värden som är förenade med lägre risk för ohälsa och sjukdom.

De rekommenderade värdena är inget som Werlabs har hittat på själva, utan baseras på riktlinjer utfärdade från expertorgan, såsom de europeiska och amerikanska kardiologsamfunden och svenska riktlinjer för hjärt- och kärlhälsa och typ-2 diabetes.

Rekommenderade värden är de värden som en läkare rekommenderar när de frångår de referensvärden som skickas från laboratoriet. Läkaren baserar sina rekommendationer på din hälsodeklaration och dina specifika värden. Till exempel kan en markör indikera rött eftersom den ligger utanför referensvärdena. Dock bedömer läkaren att det inte innebär någon risk för dig personligen och brukar därför notera det i kommentaren.

De rekommenderade värdena kan hjälpa dig att minska risken för ohälsa över tid.

Varför är det bra att följa upp med nya hälsokontroller?

Om du endast gör en hälsokontroll så får du utgå ifrån referensvärdena och de rekommenderade värdena för att förbättra din hälsa.

Om du följer upp med flera hälsokontroller har du möjlighet att följa dina värden över tid. Då kommer du med tiden att hitta dina egna referensvärden och få ökad förståelse för hur dina levnadsvanor påverkar din hälsa – och dina värden.

Det kan till exempel vara normalt för dig att ha ett lite lägre värde på järn än det rekommenderade värdet. Om du är frisk och mår bra så är det ett normalt och bra värde för just dig.

En stor fördel med att genomföra hälsokontroller regelbundet är att hålla koll på sina värden. Vi vill att alla som gör hälsokontroller hos oss ska få kunskap. Till slut är det du själv som kan mest om din egen kropp och hur den fungerar.

Här hittar du våra bredare hälsokontroller. Vi har också ett stort antal tester för dig som vill fokusera på ett specifikt område. Du hittar dem här.

Artikeln uppdaterad 2024-05-08