C-peptid

Analysbakgrund

C-peptid är en biprodukt som bildas vid bukspottkörtelns produktion av hormonet insulin. Insulin har till uppgift att reglera våra blodsockernivån, som stiger efter en måltid. För att våra celler skall kunna ta upp socker från blodet och tillgodogöra sig detta som energi krävs närvaron av insulin. Därför bildar och utsöndrar bukspottkörteln mer insulin efter intag av föda. Då insulinnivåerna i blodet ökar kommer också mängden C-peptid i blodet att öka. Insulin är svårt att mäta men genom att mäta mängden C-peptid i blodet kan man bilda sig en uppfattning om hur det står till med kroppens produktion av insulin.

Varför behöver man analysera C-peptid?

C-peptid analyseras för att få en bild av nivåerna av kroppseget insulin och brukar analyseras tillsammans med blodsocker (P-glukos). En jämn, låg nivå av insulin kan vara eftersträvansvärd då insulin i sig bidrar till ökad inlagring av fett. Vid fastställd diabetes kan c-peptid hjälpa till att skilja mellan typ 1 och typ 2 diabetes. Vid typ 1 diabetes är insulinproduktion minskad och nivåerna av c-peptid i blodet är därmed också låga. Insulinbehandling måste påbörjas direkt.

Vid typ 2 diabetes, som domineras av så kallad insulinresistens, reagerar kroppens celler inte längre lika bra på det insulin som finns i blodet. För att kompensera för detta försöker bukspottkörteln att öka insulinproduktionen. I samband med att insulinproduktionen ökar kommer också produktionen av c-peptid att öka. Ju längre tid man haft sin typ 2 diabetes, desto svårare får bukspottkörteln att kompensera för denna insulinresistens och slutligen kommer insulin- och c-peptidnivåerna i blodet att sjunka även vid denna diabetestyp och insulinbehandling behöver då som regel sättas in. Att regelbundet kontrollera C-peptidnivåerna vid typ 2 diabetes kan därför vara en bra metod för att följa sjukdomsförloppet.

Ett förhöjt C-peptidvärde – vad innebär det?

Onormalt höga nivåer av C-peptid tillsammans med högt blodglukos kan tyda på ett förstadium till typ 2 diabetes, så kallad pre-diabetes, eller manifest diabetes typ 2. Höga C-peptidnivåer tillsammans med lågt blodglukos är relativt ovanligt men kan ses vid intag av vissa diabetesläkemedel, till exempel preparatgruppen sulfonureider där Glibenklamid® är det vanligaste läkemedlet. I mycket sällsynta fall kan även en hög c-peptidnivå i kombination med ett lågt blodsockervärde tyda på en insulinproducerande tumör.

Ett lågt C-peptidvärde – vad innebär det?

Låga nivåer av C-peptid innebär låg produktion av insulin i bukspottkörteln. Låga nivåer av C-peptid tillsammans med högt blodsocker beror oftast på diabetes typ 1, men kan också ses i sena stadier av typ 2 diabetes. Långvarig fasta eller intag av en kost vars sammansättning inte nämnvärt påverkar insulinproduktionen kan också ge ett lågt C-peptidvärde med ett oftast normalt eller lågt blodglukos. Extremt låga värden kan ses hos personer som har fått sin bukspottkörtel bortopererad, dessa personer är då beroende av behandling med insulin i injektionsform för att överleva.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

C-peptidvärden måste alltid värderas i relation till blodsockervärdet. Till exempel är en låg nivå av c-peptid i kombination med ett normalt blodsockervärde helt normalt, medan en låg nivå av c-peptid tillsammans med ett högt blodsockervärde är avvikande. Förhöjda C-peptidvärden kan också ses i samband med övervikt och nedsatt njurfunktion.

Werlabs Hälsokontroll XL

1 395 kr

✔ Testa de åtta viktigaste hälsoområdena   ✔ Personlig läkarkommentar   ✔ 33 hälsomarkörer   ✔ Snabba provsvar