Article image

Senast uppdaterad: 2017-03-07

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 3 minuter

Koppling mellan prediabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom är idag en av världens främsta dödsorsaker. Vissa sjukdomar såsom diabetes typ 1 och 2 kan i sig ge komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdom. Men forskningen har gått framåt och idag går det att upptäcka prediabetes. En nyhet som innebär att risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar som följd kan förhindras.

Hjärtsjukdom är ett tillstånd som påverkas av genetiska faktorer såväl som av livsstil. Forskning visar på en stark koppling mellan hjärtsjukdom och andra kroniska sjukdomar, framförallt prediabetes och diabetes.

Beräkningar visar att cirka tio till femton procent av befolkningen i Sverige lever med pre diabetes - ett tillstånd som indikerar att en person löper stor risk att utveckla nedsatt glukostolerans, dvs. typ 2-diabetes. Preventiv hälsovård och livsstilsförbättringar kan leda till att komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdom skulle kunna undvikas.

Förbättrade rutiner kan bidra till tidig upptäckt

Prediabetes är ett förstadium till diabetes typ 2. Tyvärr kommer prediabetes smygande och ger inga symtom. Därför är det viktigt att kolla sina värden med jämna mellanrum. I en välkänd studie (Diabetes Prevention Program study) progredierade 35 % av patienterna med nedsatt glukostolerans till typ 2 diabetes inom en period av fyra år.

Progressen kan dock minskas genom livsstilsåtgärder, läkemedel och kirurgisk intervention. Riktvärdena för prediabetes är ett blodsockervärde på 6,1 - 6,9 mmol/l efter 10 - 12 timmars fasta, så kallat fasteglukos, vid två eller fler provtillfällen. Ett värde på 6 mmol/l är alltså normalt men hos helt friska personer kan det ligga betydligt lägre, på 4,5 - 4,7 mmol/l.

En annan värdefull markör är Hemoglobin A1c (HbA1c), eller glykerat hemoglobin som det även kallas. Det återspeglar den genomsnittliga glukosnivån under de föregående två till tre månaderna. Ett värde mellan 42-47 mmol/mol indikerar att man ligger i farozonen för att utveckla diabetes typ-2.

Inom forskningen strävar man bland annat efter att ta reda på vilka som löper den högsta risken att inte bara drabbas av diabetes utan även någon av dess allvarliga komplikationer. I vissa studier fastslås att HbA1c-testet verkar vara det verktyg som är bäst lämpat för att göra detta.

Livsstil påverkar hälsan

Genom regelbundna blodprov kan du upptäcka trender i glukosnivåer som indikerar prediabetes och få svar på om du ligger i farozonen för att få typ-2 diabetes flera år innan du utvecklar diabetes typ 2. Forskning publicerad i The Lancet redan 2009 bekräftade att "förändringar i glukoskoncentration, insulinkänslighet och insulinsekretion kan ses så mycket som 3-6 år innan diabetes diagnostiseras". Med andra ord bättre att upptäcka tidigt än när faran redan är här.

För att hålla full koll på dina blodvärden och få ett svar på om du är i riskzonen för diabetes typ 2 och för att få insikten om att livsstilsförändringar verkligen lönar sig rekommenderar vi regelbundna tester av din hälsa. Titta igenom vårt utbud av hälsokontroller och se vilken som passar dig bäst.