Järnmättnad

Vad är Järnmättnad?

Järnmättnad är ett mått som används vid kartläggning av kroppens nivåer av järn. Måttet är ett beräknat värde som räknas fram genom en formel där man använder sig av de i blodet uppmätta värdena för transferrin och järn. Resultatet anges i procent och anger hur stor del av järntransportproteinet transferrin i blodet som är bundet till järn.

Varför behöver man analysera järnmättnad?

Beräkning av järnmättnad kan göras i samband med utredningar av misstänkt järnbrist eller järnöverskott i kroppen. Ett enskilt värde för järnmättnaden är svårbedömt eftersom det kan påverkas av en rad olika faktorer. Värdet måste därför korreleras till andra provsvar för att ge en bättre bild av järnnivåerna i kroppen.

Vad innebär ett lågt järnmättnadsvärde?

Låg järnmättnad ses vid järnbrist.

Vad innebär ett förhöjt järnmättnadsvärde?

En förhöjd järnmättnad ses i samband med järnöverskott i kroppen, t.ex. vid sjukdomen hemokromatos.

Vilka andra faktorer kan påverka järnmättnadsvärdet?

En rad olika tillstånd och sjukdomar kan påverka en eller båda de i järnmättnaden ingående parametrarna, som inflammatoriska processer, malnutrition, malabsorption, p-piller och graviditet, och gör då värdet svårtolkat.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ