Reumatoid faktor (RF)

Vad är Reumatoid faktor (RF)?

Reumatoidfaktor är en s.k. autoantikropp, alltså ett protein i kroppen som felaktigt angriper kroppens egna vävnader och ger upphov till sjukdom. De sjukdomar som uppkommer till följd av bildandet av autoantikroppar brukar vanligen kallas för autoimmuna sjukdomar. Reumatoidfaktor är en autoantikropp som kan förekomma vid misstänkt reumatoid artrit (ledgångsreumatism), vår vanligaste reumatiska ledsjukdom. Autoantikroppen är dock inte specifik för just reumatoid artrit utan kan även ses vid andra reumatiska, inflammatoriska och infektiösa sjukdomar.

Varför behöver man analysera Reumatoid faktor (RF)?

Diagnosen reumatoid artrit ställs i första hand utifrån en persons symtombild, som oftast domineras av inflammationer i flera olika små leder i kroppen, vanligen fingrar. Ofta kompletteras symtombilden med analys av reumatoidfaktor för att stärka diagnosen ytterligare. Reumatoidfaktor förekommer dock endast hos 70-75 procent av alla som är drabbade av reumatoid artrit och ett negativt värde utesluter därför inte diagnosen.

Vad innebär ett förhöjt Reumatoid faktor värde?

Ett förhöjt värde talar om att det finns autoantikroppar i blodet och stärker misstanken om diagnosen reumatoid artrit. Ett positivt värde kan dock också ses vid andra typer av autoimmuna sjukdomar och infektioner och är därför inte specifikt för sjukdomen reumatoid artrit. Likaså ses dessa autoantikroppar hos omkring 5 procent av befolkningen trots att dessa helt saknar sjukdomssymtom.

Vad innebär ett lågt Reumatoid faktor värde?

Ett lågt värde talar emot reumatoid artrit men kan inte utesluta diagnosen helt.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Hög halt av blodfetter kan störa analysen och ge felaktiga värden.

Ledvärkstest

Ledvärkstest

Mäter antikroppar förknippade med ledvärk, blodstatus och inflammation.

Ger dig en bild om din ledvärk har en underliggande autoimmun orsak.

Ger dig indikation på om du eventuellt har ledgångsreumatism.