Kalcium

Vad är kalcium?

Kalcium är ett av det vanligaste och viktigaste mineralerna i kroppen. Kalcium är viktigt för cellsignalering och för väl fungerande muskler, nerver och hjärta. Kalcium behövs för blodets koagulering och är avgörande för bildandet, densiteten och underhållningen av skelettet.

Ca 99 % av all kalcium förekommer i skelettet, medan resterande 1 % av kroppens kalcium cirkulerar i blodet. Nivåerna av kalcium är hårt kontrollerade och om det finns för lite kalcium i blodet, eller om njurar och tarmar avsöndrar ett överskott av kalcium så tas kalcium från skelettet för att upprätthålla rätt koncentration av kalcium i blodet.

Varför behöver man analysera kalcium?

Ett test på kalcium görs för att screena, diagnostisera och övervaka sjukdomar relaterade till skelettet, hjärtat, nerver, njurar och tänder. Ett kalciumtest är också bra att göra om en person har symptom som skulle kunna vara en sjukdom i bisköldkörteln eller en överaktiv sköldkörtel.

Får man ett resultat på sitt kalciumtest som ligger utanför referensvärden tolkas det som ett tecken på ett underliggande problem. För att diagnostisera det bakomliggande problemet behövs ytterligare tester för att mäta bland annat urin kalcium, fosfor, magnesium, vitamin D och bisköldkörtelhormon. Bisköldkörtelhormon och vitamin D ansvarar för att upprätthålla koncentrationen av kalcium i blodet inom ett snävt intervall.

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

 • Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.

 • Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.

 • Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.

 • Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Onormalt kalciumvärde

Om kalciumnivåerna är onormala så kan man mäta kalcium och bisköldkörtelhormon tillsammans för att avgöra om bisköldkörtlarna fungerar normalt eller inte. Mätning av urin-kalcium kan hjälpa till att avgöra om njurarna utsöndrar rätt mängd av kalcium. Att testa sin D-vitamin-, fosfor-, och/eller magnesiumnivå kan bidra till att avgöra om andra brister finns. Ofta är balansen mellan dessa olika ämnen (och förändringarna i dem) lika viktiga som koncentrationen av alla ämnen.

Kalcium kan användas som ett diagnostiskt test om en person har symptom som tyder på:

 • Njursten

 • Skelettsjukdom

 • Neurologiska sjukdomar

Kalciumtestet beställs ofta för att utvärdera kalciumstatus. I de flesta fall är det en god återspegling av mängden fritt kalcium i blodet, eftersom balansen mellan fritt och bundet kalcium är vanligtvis stabilt och förutsägbart. Däremot hos vissa personer, är balansen mellan bundet och fritt kalcium rubbad. Under dessa omständigheter, kan därför mätning av joniserat kalcium vara nödvändigt. Vissa förhållanden gör att joniserat kalcium bör testas: kritiskt sjuka patienter, som får blodtransfusioner eller intravenösa vätskor, patienter som genomgår större operationer, och personer med avvikelser på blodprotein, som exempelvis lågt albumin.

Vad är joniserat kalcium?

Stora svängningar i joniserat kalcium kan leda till att hjärtat bromsar eller slår för snabbt vilket kan orsaka att muskler börjar krampa och kan till och med orsaka koma. Hos dem som är allvarligt sjuka, kan det vara mycket viktigt att övervaka den joniserade kalciumnivån för att kunna behandla och förebygga allvarliga komplikationer.

Många har inte symtom på högt eller lågt kalcium förrän deras nivåer är långt utom räckhåll. Dessa symtom indikerar att man borde kolla sina kalciumnivåer:

Njursjukdom, eftersom lågt kalcium är särskilt vanligt hos personer med njursvikt

Symtom på högt kalcium såsom trötthet, svaghet, aptitlöshet, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, och ökad törst

Symtom på mycket låg kalcium såsom magkramper, muskelkramper, eller stickningar i fingrarna

Andra sjukdomar som har samband med onormal kalciumhalt i blodet, såsom sköldkörtelsjukdom, bisköldkörtelsjukdom, cancer, eller undernäring

Att följa sitt kalciumvärde är viktigt vid vissa typer av cancer (särskilt bröst-, lung-, huvud och hals, njure, eller multipelt myelom), om man har en njursjukdom eller om man har genomgått en njurtransplantation. Det kan också vara nödvändigt att följa sitt kalciumvärde om man står på behandling, till exempel med kalciumtillskott eller vitamin D.

Vad innebär ett högt kalciumvärde?

Att ha högt kalcium kallas för hyperkalcemi. Två av de vanligaste orsakerna till hyperkalcemi är hyperparathyroidism och cancer. Hyperparathyroidism innebär en ökning av bisköldkörtelns funktion som oftast orsakas av en godartad tumör i bisköldkörteln. Denna form av hyperkalcemi är vanligtvis mild och kan förekomma i många år innan man får symtom. Cancer kan orsaka hyperkalcemi när det sprider sig till ben och orsakar frisättning av kalcium från skelett till blod eller när cancerceller producerar ett hormon som liknar bisköldkörtelhormon, vilket resulterar i ökade kalciumnivåer.

Några andra orsaker till hyperkalcemi inkluderar:

 • Hyperparatyreoidism

 • Malignitet med skelettmetastaser

 • Tuberkulos

 • Multipelt myelom

 • Överskott av D-vitamin

 • Immobilisering

 • Njurtransplantation

 • HIV/AIDS

 • Hypertyreos

Vad innebär ett lågt kalciumvärde?

Att ha lågt kalcium kallas för hypokalcemi. Den vanligaste orsaken till lågt kalcium är låga nivåer av blodproteinet albumin. Detta kan leda till leversjukdom eller undernäring, vilket kan vara följden av alkoholism eller andra sjukdomar. Lågt albumin är också vanligt hos personer som är akut sjuka.

Några andra orsaker till hypokalcemi innefattar:

 • Hypoparatyreoidism

 • Extremt lågt intag av kalcium

 • D-vitaminbrist

 • Malabsorption

 • Magnesiumbrist

 • Ökade nivåer av fosfor

 • Akut inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • Njursvikt med ökad fosfatinlagring

Sköldkörtelprov XL Plus

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Njurprov XL

Njurprov XL

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår på ett djupare plan.

Kan upptäcka om du har förändringar i njurfunktionen som i sin tur kan bero på ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.