Högkänsligt CRP

Vad är högkänsligt CRP?

Vanligt CRP eller i folkmun ofta kallat för “snabbsänkan” är mest känt som ett infektionsprov, men något som kanske inte är lika känt är att CRP även spelar roll i riskvärderingen för framtida hjärt- och kärlsjukdom. CRP är en förkortning för C-reaktivt protein, som är ett protein som bildas i och frisätts från levern i samband med infektion (framför allt bakteriella infektioner), inflammation eller efter olika typer av trauma såsom ett kirurgiskt ingrepp. Medan vanligt CRP mäter de höga CRP-nivåer som uppkommer i samband med infektionssjukdom eller vävnadsskada, kan man med ett så kallat “högkänsligt CRP” mäta den kroniska låggradiga inflammation som kan finnas i kroppen hos subjektivt friska människor.

Varför behöver man analysera högkänsligt CRP?

Den senaste forskningen har visat att en kronisk låggradig inflammation i kroppen kan vara en riskfaktor för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke. Hjärt- och kärlsjukdomar uppkommer oftast på grund av plackbildning i kroppens stora blodkärl, så kallad åderförkalkning. Trots namnet handlar åderförkalkning inte om inlagring av kalk i våra blodkärl, utan om inlagring av ”det onda kolesterolet” (LDL-kolesterol) och ansamling av aktiverade immunceller. Denna process både orsakas och främjas av en kronisk låggradig inflammation i kroppen, vilket kan mätas genom koncentrationsbestämning av högkänsligt CRP i blodet.

Vad innebär ett förhöjt högkänsligt CRP värde?

CRP-nivåer ovan >3 mg/L tyder på en ökad risk för framtida insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. Dock tyder nivåer >10 mg/L oftast på en pågående eller nyligen genomgången infektion såsom förkylning. Man ska därför undvika att dra slutsatser om risken för hjärt- och kärlsjukdom vid ett högkänsligt CRP-värde >10 mg/L. Högkänsligt CRP kan också vara förhöjt vid reumatisk sjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom samt vid rökning, diabetes eller bukfetma.

Vad innebär ett lågt högkänsligt CRP värde?

Låga nivåer av högkänsligt CRP <1 mg/L tyder på en låg risk för framtida insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom, medan nivåer mellan 1-3 mg/L tyder på en genomsnittlig risk. Observera dock att det finns flera andra olika riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom såsom ärftlighet, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes och rökning varför riskvärderingen är komplex.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Högkänsligt CRP är ett extremt känsligt prov och värdet kan påverkas av en rad olika faktorer, bland annat som tidigare nämnt en tillfällig infektion. Därför är det viktigt att du tar provet då du känner dig subjektivt frisk utan pågående sjukdom, infektion, inflammation eller skada.

CRP-nivåer mätt med högkänsligt CRP är högre hos kvinnor som står på hormonbehandling efter klimakteriet jämfört med kvinnor utan hormonbehandling. Bedömning av risken för framtida hjärt- och kärlsjukdom baserad på högkänsligt CRP hos kvinnor med hormonbehandling efter klimakteriet är tyvärr fortfarande ett ofullständigt utforskat område.

Inflammationstest

Mäter högkänsligt CRP och blodstatus.

Ger dig bland annat insikt om din snabbsänka.

Upptäcker om du har en inflammation eller infektion i kroppen.

Hälsokontroll XL Plus

Mäter ytterligare tio hälsomarkörer utöver de i Hälsokontroll XL vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt om hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser och ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar.

Hälsokontroll Kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.