Järnmättnad

Vad är Järnmättnad?

Järnmättnad är ett mått som används vid kartläggning av kroppens nivåer av järn. Måttet är ett beräknat värde som räknas fram genom en formel där man använder sig av de i blodet uppmätta värdena för transferrin och järn. Resultatet anges i procent och anger hur stor del av järntransportproteinet transferrin i blodet som är bundet till järn.

Varför behöver man analysera järnmättnad?

Beräkning av järnmättnad kan göras i samband med utredningar av misstänkt järnbrist eller järnöverskott i kroppen. Ett enskilt värde för järnmättnaden är svårbedömt eftersom det kan påverkas av en rad olika faktorer. Värdet måste därför korreleras till andra provsvar för att ge en bättre bild av järnnivåerna i kroppen.

Vad innebär ett lågt järnmättnadsvärde?

Låg järnmättnad ses vid järnbrist.

Vad innebär ett förhöjt järnmättnadsvärde?

En förhöjd järnmättnad ses i samband med järnöverskott i kroppen, t.ex. vid sjukdomen hemokromatos.

Vilka andra faktorer kan påverka järnmättnadsvärdet?

En rad olika tillstånd och sjukdomar kan påverka en eller båda de i järnmättnaden ingående parametrarna, som inflammatoriska processer, malnutrition, malabsorption, p-piller och graviditet, och gör då värdet svårtolkat.

Järnbristtest XL

Järnbristtest XL

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en djupare insikt om hur en eventuell brist eller ett järnöverskott kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning. Men även ev järnöverskott vars främsta symtom är ledvärk och trötthet.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.