Transferrin

Vad är Transferrin?

Transferrin är ett protein som transporterar järn i blodet. I mjälten, som bryter ned röda blodkroppar då dessa blivit gamla, binds järnet till transferrin och förs till benmärgen där det används för bildning av nya röda blodkroppar. Transferrin behövs också för att vi skall kunna ta upp järn från födan i tarmen.

Varför behöver man analysera transferrin?

Transferrin bildas i levern och vid järnbrist ökar produktionen, eftersom kroppen då vill kompensera för bristen på järn genom att möjliggöra för ett ökat upptag från bl.a. tarmen. På samma sätt minskar produktionen av transferrin då det finns gott om järn i kroppen. Provtagning för transferrin används som ett komplement till övrig provtagning vid utredning av misstänkt blodbrist, anemi, beroende på järnbrist eller vid misstänkt järnbrist utan samtidig anemi. Likaså kan provet tas då man misstänker sjukdomen hemokromatos, eftersom kroppen då istället har ett överskott av järn.

Vad innebär ett lågt transferrinvärde?

Ett lågt värde kan ses vid olika typer av inflammation i kroppen, vid överskott av järn i kroppen, blodbrist orsakad av andra orsaker än järnbrist, leverskada och vid järninlagringssjukdomen hemokromatos.

Vad innebär ett förhöjt transferrinvärde?

Högt transferrinvärde beror oftast på järnbrist, men kan också orsakas av östrogenbehandling eller vid graviditet utan samtidig järnbrist.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Transferrinvärdet kan variera på grund av tillfälligt högt eller lågt järnintag, varför upprepade provtagning kan behövas för att få en bättre bild av ditt järnstatus. Vid användning av P-piller ökar värdet. Värdet ökar också under graviditetens sista del.

Hälsokontroll XL Plus

Mäter ytterligare tio hälsomarkörer utöver de i Hälsokontroll XL vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt om hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser och ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar.

Järnbristtest XL

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en djupare insikt om hur en eventuell brist eller ett järnöverskott kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning. Men även ev järnöverskott vars främsta symtom är ledvärk och trötthet.

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.