eGFR (Medel & Cystatin C)

Vad är eGFR (Cystatin C)?

Njurfunktionen kan uppskattas med hjälp av olika typer av värden för eGFR, vilka är olika beräknade mått på njurfunktionen. Med hjälp av värdena för Kreatinin och Cystatin C kan tre olika eGFR-värden beräknas: ett baserat på Kreatinin, ett på Cystatin C samt ett medelvärde av dessa två. Av dessa tre värden är medelvärdet den mätmetod som ger bäst resultat avseende bedömning av njurfunktion, vilken kallas för eGFR (medel). Det är bra att fylla i aktuell längd och vikt i din hälsoprofil i journalen, vilka ibland kan behövas för beräkning av absoluta eGFR-värden.

GFR, som står för Glomerular Filtration Rate, är ett mått på njurfunktionen. Värdet visar njurarnas förmåga att filtrera blodet och man får då en uppfattning om hur väl njurarnas förmåga att rena blodet fungerar. eGFR (Cyst C) är ett estimerat värde på njurfunktionen som beräknats utifrån ditt värde på cystatin C samt din ålder och kön. Ju högre cystatin C, desto lägre eGFR och sämre njurfunktion.

Varför behöver man analysera eGFR (Cystatin C)?

eGFR beräknas för att kunna bedöma en persons njurfunktion och tidigt upptäcka njurfunktionsnedsättning som oftast ej hunnit ge upphov till några märkbara symtom.

Vad innebär ett förhöjt eGFR (Cystatin C) värde?

Det är normalt att ha högt eGFR.

Vad innebär ett lågt eGFR (Cystatin C) värde?

Lågt eGFR tyder på nedsatt njurfunktion. Njurfunktionen avtar naturligt med åldern men accelererande njurfunktionsnedsättning förekommer också vid många sjukdomar som drabbar njuren. Obehandlat högt blodtryck och diabetes kan ge accelererande minskning av njurfunktion. Många läkemedel utsöndras via njurarna och man behöver därför vara försiktig med dosering vid nedsatt njurfunktion.

Vilka andra faktorer kan påverka eGFR (Cystatin C) värdet?

Obehandlad hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln) kan ge ett lågt cystatin C-värde och därmed ett falskt förhöjd eGFR (Cystatin C). Kortisonbehandling och obehandlad hypertyreos (överfunktion av sköldkörteln) kan ge förhöjt cystatin C och därmed falskt för lågt beräknat eGFR.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Njurprov XL

Njurprov XL

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår på ett djupare plan.

Kan upptäcka om du har förändringar i njurfunktionen som i sin tur kan bero på ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Njurprov

Njurprov

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår.

Upptäcker om du har en tendens till försämrad njurfunktion som i sin allvarligaste form kan vara njursvikt.