Hb (hemoglobin)

Vad är Hb (hemoglobin)?

Hemoglobin (“Hb”) brukar också kallas för blodvärdet. Hemoglobin finns inuti de röda blodkropparna (erytrocyterna) och är det protein som binder syrgasmolekyler från inandningsluften i lungorna så att de röda blodkropparna sedan kan transportera ut syret till kroppens alla delar. Hemoglobin bidrar också till att de röda blodkropparna bibehåller sin rätta form så att de kan flyta så bra som möjligt genom blodkärlen. Ett lågt hb-värde kan var orsaken till anemi vilket ofta resulterar i trötthet.

Werlabs Hälsokontroll XL

1 395 kr

Förstå de åtta viktigaste områdena av din hälsa med 33 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar. Läs mer.

Varför analyserar man Hb (hemoglobin)?

Hemoglobinvärdet ingår i ett blodstatus och är ett standardprov som ingår i de flesta hälsoundersökningar, eftersom ett avvikande hemoglobinvärde är vanligt förekommande vid många olika sjukdomstillstånd. Ett lågt hemoglobinvärde kan bland annat uppkomma då erytrocytproduktionen är nedsatt, vid en ökad destruktion av erytrocyter eller vid en blödning eftersom erytrocyter då förloras.

Ett högt hemoglobinvärde kan uppkomma då erytrocytproduktionen är ökad eller vid en sänkt plasmavolym (den del av blodet som är kvar när alla blodceller har avlägsnats) och det senare kallas ofta för ett “intorkningsvärde”.

Högt hb-värde

Ett förhöjt hemoglobinvärde kan förekomma vid olika sjukdomstillstånd, vid en förändrad vätskebalans samt ses som en kroppslig anpassning till syrebrist. Den vanligaste orsaken till ett lätt förhöjt hemoglobinvärde är uttorkning. Vid uttorkning, t.ex. som följd av ett för litet vätskeintag eller för stora vätskeförluster, genom svettningar, diarréer eller kräkningar, koncentreras blodet och blir mer trögflytande och då höjs andelen röda blodkroppar och hemoglobinvärdet stiger sedermera. Som tidigare nämnt kallas detta för ett “intorkningsvärde” och med det menas att det förhöjda hemoglobinvärdet inte beror på en ökad produktion av röda blodkroppar utan på en sänkt plasmavolym (den del av blodet som är kvar när alla blodceller har avlägsnats).

I sällsynta fall då upprepade mätningar visar ett kraftigt förhöjt hemoglobinvärde kan orsaken vara en benmärgssjukdom som heter Polycytemia Vera (PCV). Sjukdomen medför att ett för stort antal röda blodkroppar produceras i benmärgen och EPK-, EVF- respektive hemoglobinvärdet stiger då kraftigt till följd av detta.

Lågt hb-värde

Ett lågt hemoglobinvärde (<130 g/L för män) kallas för blodbrist, eller så kallad anemi på medicinskt språk. En blodbrist kan uppkomma vid många olika tillstånd. Järnbrist är den vanligaste orsaken till blodbrist och detta kallas för en järnbristanemi .

En vanlig orsak till järnbristanemi är i sin tur olika typer av blödningar, t ex blödande hemorrojder. Blodbrist kan även uppkomma till följd av kronisk sjukdom och kallas då för “sekundär anemi” och exempel på sådana sjukdomar är reumatoid artrit (RA) samt inflammatorisk tarmsjukdom. Vid sjukdomar som ger inflammation ses ibland ett högt ferritinvärde till skillnad från vid en isolerad järnbristanemi då ferritinvärdet ligger lågt.

Andra orsaker till blodbrist är brist på ferritin, vitamin B12 och/eller Folsyra folsyra samt långvarig alkoholöverkonsumtion. I sällsynta fall kan blodbrist orsakas av vissa former av blodcancer. Vid sådana tillstånd brukar dock flera olika celltyper i blodet vara kraftigt påverkade samtidigt.

Andra faktorer som påverkar Hb-analysresultat

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnapné, storrökning och långvarig vistelse på hög höjd kan också ge ett förhöjt hemoglobinvärde. Detta beror på att en ökad produktion av röda blodkroppar sker då kroppen drabbas av en långvarig syrebrist. Kroppen kompenserar således för syrebristen genom att öka mängden tillgängliga transportörer av syre i blodet.

Bruk av anabola androgena steroider kan också öka mängden röda blodkroppar och sålunda påverka hemoglobinvärdet. Likaså kan bloddopning med hormonet erytropoetin (EPO) ge ett förhöjt hemoglobinvärde. Vissa mediciner, såsom vätskedrivande läkemedel, kan också påverka hemoglobinvärdet.

Hb (hemoglobin) är en av markörerna för blodbrist/anemi

Blodbrist/Anemi

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsoanalys via blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Du beställer de tester som passar just dig online. Ingen tidsbokning krävs för provtagning och du får snabbt resultaten i din journal med kommentar från en av våra läkare.